Kibblewhite-Valve Kit, Harley-Davidson®, Shovelhead 80", 1978-'83