Kibblewhite-Engine Kit, Harley-Davidson®, Shovelhead 74", 1966-'77