Kibblewhite-Engine Kit, Harley-Davidson®, Panhead, 1948-'65